دانش آمو برتر

ویژگی دانش آموزان برتر

با بررســی و مطالعهی مجموعه مصاحبههای دانشآموزان برتر، تشــابه بســیار زیادی بین ویژگیهای رفتاری دانشآموزان برتر کنکور با هفت عادت مردمان مؤثر که اســتفان کاوی به آنها اشــاره دارد، وجــود دارد که در این مقاله به هفت عادت مردمــان مؤثر و هفت ویژگی دانشآموزان برتر پرداخته شده است.

هفت عادت مردمان مؤثر، برگرفته از کتاب استفان کاوی، به قرار زیر است:

۱ .عامل بودن

۲ .شروع از پایان در ذهن

۳ .نخست به اولینها پرداختن

۴ .برنده- برنده اندیشیدن

۵ .اول فهمیدن و سپس فهماندن

۶ .همافزایی (سینرژی)

۷ .اره تیز کردن (پیشرفت مستمر و فرایندهای پیشرفت)

 

ویژگی ۱ :عامل بودن

دانشآموزان برتر عاملاند، یعنی مســئول هســتند و رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانهی خودشان است. یکی از بهترین راهها برای تشخیص میزان عامل بودن این است که وقت و انرژی خود را صــرف چیزهای بیهوده نمیکنند. تمرکز آنها فقط بر درس خواندن است، نه چیزهای دیگر.

 

ویژگی ۲ :شروع از پایان در ذهن

دانشآمــوزان برتر روشــنی مقصدشــان را میدانند. افــق پیش رو را میشناسند و میدانند که میخواهند به کجا برسند. برترها برنامهی شــخصی خود را مینویسند و منطق برنامهی آزمونها و پروژههــا را تا آخر میدانند. اهــداف و برنامههای خود را تا آخرین روز کنکور بهوضوح میدانند.

 

ویژگی ۳ : :نخست به اولینها پرداختن

آنها تعیین میکنند که »امور نخســت« کدامانــد.

دانشآموزان برتر به اولویتها توجه ویژه دارند و آنها را میشناسند.

زمانی که کار بیشتری دارند و زمان اندک اســت برنامهریزی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اولویتبندی درسهــا (پنج نــوع درس) و اولویت بندی مبحثها را با توجه به شــخصیت آموزشی خودشــان و اولویت دادن به سادهها، نقاط قوت، درسهای چالشی، جبران ضعفها انجام میدهند یا اولویتبندیهای تلفیقی دارند. فعالیتهای مربوط به مشغلههای کماهمیت از جمله (بعضی از مکالمات تلفنــی، اتالف وقت مانند ســرگرمیها یا تماشــای بیش از حــد تلویزیون، دیدارهای غیر ضروری) را که درنهایت وقتشان را میگیرد از برنامههای خود حذف میکنند.

 

ویژگی ۴ : برنده- برنده اندیشیدن

در آزمونهای کانون را برگ برندهی خود میدانند. اکثر رتبه های برتر، مهمترین فایــده و تأثیر کانون را در برنامه ی راهبردی آن میدانند.

رتبه های یک کشــور گامی فراتر رفتند و عالوه بر اجرای برنامه، مفاهیم و دالیل تنظیم برنامه را نیز کشــف کردند و تشــخیص دادند و با تشــخیص منطق برنامهی آزمونها نتیجهشان به مراتب بهتر شد.

اجرای آگاهانهی برنامه، تأثیر مطالعهی آنها را دوچندان کرده است. آنهــا میداننــد که آزمونهــای کانون، نقــش یادگیــری و کمک به دانشآمــوزان را دارد و ایــن تئوری به آنها کمک میکنــد تا هیچ وقت در آزمونها غیبت نکنند.

 

ویژگی ۵ :اول فهمیدن و سپس فهماندن

دانشآموزان برتر مغرور نیستند.

آنها پیش از توجه به دیدگاه خودشان، به موضوع از دید دیگران مینگرند. توصیهپذیری بسیار باالیی دارند. یادگیری از همتایــان را مد نظر قرار میدهند. آموزه هــا و ابزارها و منابع و توصیه های مشاورهای برایشــان اهمیت دارد.

همچنین با دوستان و همکالسی هایشان گفتوگو میکنند.

قبل از کالس پیشخوانی دارند. تمرکزشــان در کالس بســیار باالست و شــنوندهی خوبی هســتند.

حضور فعال در کالس دارند. از دبیرشان سؤال میپرسند و به پرسشها پاسخ میدهند. در جریان کالس فعالیت ذهنی دارند و همزمان با تدریس معلم مســئله و تمرین حل میکنند.

برای خود سؤال و مسئله طرح میکنند و به پرسشهای دیگران پاسخ میدهند.

 

ویژگی ۶ :هم افزایی و کار گروهی

دانش آموزان برتر میدانند که موفقیت در کنکور یک کار گروهی است، نه یک کار فردی.

نخستین افرادی که میتوانند به آنها کمک کنند پدر و مادر و خانواده هســتند؛ زیرا اعضای خانواده عالوه بر انگیزهی کمک به آنها شناخت بیشتری از رفتار آموزشــی و مطالعه ی آنهــا از کودکی تا کنون دارند و بهتر میتوانند با آنها گفتوگو کنند و در کشــف روشهــای موفق به آنها یاری رســانند.

آنها میدانند که نقش اولیا در موفقیت فرزندان حتی بیش از دبیران است.

اگر اولیا همراهی نکنند و شرایط فراهم نباشد موفقیت حاصل نمیشود. پس از اولیا گفتوگو با دوســتان خوب و پشــتیبان میتواند در کشــف روشهای موفق و بهبود کیفیت مطالعه به آنها کمک کند؛ اما همچنان نقش اصلی را خودشان دارند.

 

ویژگی ۷ :بازنگری به کارهای گذشته

دانش آموزان برتر به طور مداوم در حال بازنگری و نوسازی کارهای خود هســتند و روش خود را مد نظر قرار میدهند.

در نگاه به گذشــته دستاوردها و سپس راهکارهای مؤثرشــان را بیان میکنند.

منابعشان را مهندسی دوباره میکننــد. منابع کمفایده را کنار میگذارنــد و روی مهمترین منابع متمرکز میشــوند. کسانی هستند که روش مطالعهشان را میدانند و آن را دائم بهبود میبخشند و پیشرفت میکنند.

 

 

ما را در تلگرام دنبال کنید…

تلگرام کافه کنکور

امتیاز شما از 1 تا 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: