تحلیلی کوتاه از درس ادبــیات کنکور ریاضی ۹۵

creative-monitor-tech-digitally-generated-desk_1134-719

 

تقسیم‌بندی کلی نوع سؤال

در تقســیم بندی کلی نوع سؤال هیچ تغییری دیده نمیشود و مانند سالهای گذشته ارائه شده است:

لغت: ٣ سؤال

املا: ٢ سؤال

تاریخ ادبیات: ٣ سؤال

آرایه: ٣ سؤال

زبان فارسی: ۵ سؤال

قرابت معنایی: ٩ سؤال

 

تیپ‌بندی سؤال‌ها

لغت: مانند تیپ بندی ســؤالات سالهای گذشــته بود و داوطلبان متوسط به بالا میتوانستند پاسخگوی هر سه سؤال باشند.

املا: تیپ بندی ســؤال ۴ مانند ســالهای گذشــته و سؤال ۵ مانند کنکور ٩۴ بود. ســؤال ۴ اگرچه تکرار سالهای گذشــته بود، باز هم به دلیل ارائه ی واژه ی »ثواب« به همراه »سنا« که نادرست بود میتوانست برای داوطلبان چالش برانگیز باشد و تشــخیص غلط بودن »تعویذ« به معنای دعا نیز در سؤال ۵ میتوانست برای داوطلبان مشکل ایجاد کند.

تاریخ ادبیات:‌ ســؤالهای تاریخ ادبیات نیز مانند ســؤاالت ســال گذشــته بود.

سؤال ٨ اگرچه مانند سؤال های کنکور ٩۴ بود، باز هم نیاز به دقت باالی داوطلبان داشت.

آرایه‌ها‌ی ادبی: اگرچه تیپ بندی سؤال ها مانند سال های گذشته بود اما نیاز به دقت زیاد داوطلبان داشــت و آرایه ی سجع که در سالهای گذشته از آن استفاده نشده بود، میتواند یکی از نکات قابل توجه قسمت آرایه ها باشــد، اگرچه »طرفین سجع« ارائه شده در سایر گزینه ها با توجه به تعریف آرایه‌‌ی سجع، تأملبرانگیز به نظر میرسد.

زبان فارسی: در حالت کلی سؤاالت زبان فارسی چالشبرانگیز بود و مانند ســالهای گذشته، سؤالهای ابداعی طراحان محترم نیز در آن به چشــم میخورد، تغییر معنایی فعل با استفاده از »ردیف« در سؤال ١٢ و ارائه ی ســؤالهای ١٣ و ١۵ با استفاده از منظومه و مصراع، از نکات قابل توجه ســؤالات زبان فارســی بودند.

همچنین ارائه ی تیپ جدید و خوب سؤال ١۴ برای ســنجش بیشتر داوطلبان و نکات ظریف تکواژشماری از موارد خوب قسمت زبان فارسی بودند.

قرابت معنایی: در حالت کلی ســؤالات قرابــت معنایی خوب و مناســب بودند و داوطلبان متوسط به باال میتوانســتند پاسخگوی اکثر ســؤالات باشند و حتی سؤال های آسان نیز در نظر گرفته شده بود که در جلسهی آزمون برای داوطلبان میتوانست مفید باشد.

در حالت کلی ســطح آزمون در حد انتظار به نظر میرســید و شاید میانگین درصدها اندکی بهتر از سال گذشته باشد.

 

ما را در تلگرام دنبال کنید…

تلگرام کافه کنکور

امتیاز شما از 1 تا 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: