هفت ویژگی دانش آموزان موفق

 

white-background-of-circuit-design_1035-4664

 هفت ویژگی دانش آموزان موفق

با بررســی و مطالعه ی مجموعه مصاحبه های دانش آموزان برتر، تشــابه بســیار زیادی بین ویژگی های رفتاری دانش آموزان برتر کنکور با هفت عادت مردمان مؤثر که اســتفان کاوی به آنها اشــاره دارد، وجــود دارد که در این مقاله به هفت عادت مردمــان مؤثر و هفت ویژگی دانش آموزان برتر پرداخته شده است.

هفت عادت مردمان مؤثر، برگرفته از کتاب استفان کاوی، به قرار زیر است:

۱ .عامل بودن

۲ .شروع از پایان در ذهن

۳ .نخست به اولینها پرداختن

۴ .برنده- برنده اندیشیدن

۵ .اول فهمیدن و سپس فهماندن

۶ .هم افزایی (سینرژی)

۷ .اره تیز کردن (پیشرفت مستمر و فرایندهای پیشرفت)

ویژگی ۱ :عامل بودن

دانش آموزان برتر عاملاند، یعنی مســئول هســتند و رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه ی خودشان است.

یکی از بهترین راهها برای تشخیص میزان عامل بودن این است که وقت و انرژی خود را صــرف چیزهای بیهوده نمیکنند.

تمرکز آنها فقط بر درس خواندن است، نه چیزهای دیگر.

ویژگی ۲ :شروع از پایان در ذهن

دانش آمــوزان برتر روشــنی مقصدشــان را میدانند.

افــق پیش رو را میشناسند و میدانند که میخواهند به کجا برسند.

برترها برنامه ی شــخصی خود را مینویسند و منطق برنامه ی آزمون ها و پروژه هــا را تا آخر میدانند.

اهــداف و برنامه های خود را تا آخرین روز کنکور به وضوح میدانند.

ویژگی ۳ :نخست به اولین ها پرداختن

آنها تعیین میکنند که »امور نخســت« کدام انــد.

دانش آموزان برتر به اولویت ها توجه ویژه دارند و آنها را میشناسند.

زمانی که کار بیشتری دارند و زمان اندک اســت برنامهریزی اهمیت بیشتری پیدا میکند.

اولویت بندی درسهــا  و اولویتبندی مبحثها را با توجه به شــخصیت آموزشی خودشــان و اولویت دادن به ساده ها، نقاط قوت، درس های چالشی، جبران ضعف ها انجام میدهند یا اولویتبندی های تلفیقی دارند.

فعالیتهای مربوط به مشغله های کم اهمیت از جمله »بعضی از مکالمات تلفنــی، اتالف وقت مانند ســرگرمیها یا تماشــای بیش از حــد تلویزیون، دیدارهای غیر ضروری« را که درنهایت وقتشان را میگیرد از برنامه های خود حذف میکنند.

ویژگی۴ :برنده- برنده اندیشیدن

اجرای آگاهانه ی برنامه، تأثیر مطالعه ی آنها را دوچندان کرده است.

آنهــا میداننــد که آزمون هــا، نقــش یادگیــری و کمک به دانش آمــوزان را دارد و ایــن تئوری به آنها کمک میکنــد تا هیچ وقت در آزمون ها غیبت نکنند.

ویژگی ۵ :اول فهمیدن و سپس فهماندن

دانش آموزان برتر مغرور نیستند.

آنها پیش از توجه به دیدگاه خودشان، به موضوع از دید دیگران مینگرند.

توصیه پذیری بسیار بالایی دارند.

آزمون هــا و ابزارها و منابع و توصیه های مشاورها برایشــان اهمیت دارد.

همچنین با دوستان و همکالسی هایشان گفتوگو میکنند و قبل از کلاس پیشخوانی دارند.

تمرکزشــان در کلاس بســیار بالاست و شــنونده ی خوبی هســتند.

حضور فعال در کلاس دارند و از دبیرشان سؤال میپرسند و به پرسش ها پاسخ میدهند.

در جریان کالس فعالیت ذهنی دارند و همزمان با تدریس معلم مســئله و تمرین حل میکنند.

برای خود سؤال و مسئله طرح میکنند و به پرسشهای دیگران پاسخ میدهند.

ویژگی ۶ :هم افزایی و کار گروهی

دانش آموزان برتر میدانند که موفقیت در کنکور یک کار گروهی است، نه یک کار فردیو نخستین افرادی که میتوانند به آنها کمک کنند پدر و مادر و خانواده هســتند؛ زیرا اعضای خانواده علاوه بر انگیزهی کمک به آنها شناخت بیشتری از رفتار آموزشــی و مطالعه ی آنهــا از کودکی تا کنون دارند و بهتر میتوانند با آنها گفتوگو کنند و در کشــف روش هــای موفق به آنها یاری رســانند.

آنها میدانند که نقش اولیا در موفقیت فرزندان حتی بیش از دبیران است و اگر اولیا همراهی نکنند و شرایط فراهم نباشد موفقیت حاصل نمیشود.

پس از اولیا گفتوگو با دوســتان خوب و مشاور میتواند در کشــف روش های موفق و بهبود کیفیت مطالعه به آنها کمک کند؛ اما همچنان نقش اصلی را خودشان دارند.

ویژگی ۷ :بازنگری به کارهای گذشته

دانش آموزان برتر به طور مداوم در حال بازنگری و نوسازی کارهای خود هســتند و روش خود را مد نظر قرار میدهند.

در نگاه به گذشــته دستاوردها و سپس راهکارهای مؤثرشــان را بیان میکنند.

منابعشان را مهندسی دوباره میکننــد و منابع کم فایده را کنار میگذارنــد و روی مهمترین منابع متمرکز میشــوند.

کسانی هستند که روش مطالعهشان را میدانند و آن را دائم بهبود میبخشند و پیشرفت میکنند.

 

ما را در تلگرام دنبال کنید…

تلگرام کافه کنکور

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: