مشق های مهم درس خواندن را بدانید…

 

businessman-flying-with-an-idea_23-2147505628

 

حفظ کردن را با دست راست یاری کن!

فرهنگ و عادت ِ خوب نوشتن را در خودتان نهادینه کنید.

سعی کنید مطالبی را که یاد گرفته اید یا مهم هستند و باید به یاد بســپارید، به قلم خودتان یعنی با زبان خودتان، روی کاغذ بنویســید.

تابستان فرصت بسیار مناسبی برای تمرین و تکرار این مهارت اســت  اگر تالش کنید و خودتان را به نوشــتن ملزم کنید، ماندگاری مطالب در ذهن شما بیشتر میشود و دقت و تمرکز خود را افزایش خواهید داد.

مکتوب کردن مطالب باعث میشود قدرت حفظ کردن در شما تقویت شود.

بــه ایــن روایت جالب دقت کنید: مردی نزد پیامبر از ناتوانی خود در حفظ کردن شــکایت کرد و رســول خدا (ص)فرمودند: حفظ کردن را با دســت راســت یاری کن (یعنی آنچه را میشنوی، بنویس)

نویسنده : حمید‌رضاامیری

۵ دلیل برای توجه به درسهای عمومی در تابستان

۱ -تیپ سؤالات عمومی در کنکور در سالهای اخیر تغییر کرده است.

۲ -درسهای عمومی ســال سوم را به تازگی برای امتحان نهایی خواندهاید و اکنون آمادگی کامل برای بازیابی آنها با تکیه بر سؤاالت اصلی یعنی سؤاالت کنکور دارید.

۳ -با توجه به کنکورهای ۵ سال اخیر، سؤالات عمومی را در سطحهای دشواری متفاوت تمرین میکنید و یاد میگیرید.

۴ -دیدن ســؤاالات ۵ سال اخیر کنکور، دیدی جامع نســبت به درسهای عمومی در شما ایجاد خواهد کرد و روش مطالعه تان را در هر درس پیدا خواهید کرد.

۵ -توجه به درسهای عمومی از تابســتان باعث داشــتن اســتراتژی مطالعاتی در طول سال تحصیلی خواهد شد. مطالعه ی درس های عمومی بعد از عید و نزدیک به کنکور، یک استراتژی منسوخ شده است. . فراموش نکنید گاهی خیلی زود دیر میشود

نویسنده : سید‌ رسول اسلامی

 

هرگز متعجب نمیشدند، اگر …

وقتی مجسمه ی مرمرین داوود یا نقاشیهای سقف نمازخانهی سیستین (کاری عظیم که حدود چهار سال طول کشــید و میکلآنژ در تمام مراحل اجرایش دستتنها بود) را میبینیم انگشت حسرت به دهان میگیریم و با خود می ِ گوییم که این کار ِ یک نابغه است؛ یعنی این کار از یک انسان معمولی دارای هوش متوسط برنمیآید؛ اما خود میکلآنژ انگار در پاسخ ماست که میگوید: اگر مردم میدانستند برای مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و شب ها جان کنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنری ام متعجب نمیشدند.

مهم این است که انسان اعتمادبه نفس داشته باشد.

زندگی یک مبارزهی دایمی است و پیشرفت تحصیلی هم از این اصل مستثنا نیست. ارزش و اهمیت زحمت و تلاش فقط با زحمت و تلاش به عمل می آید و نمایان میشود.

نویسنده : غالمحسین فرشاد‌ی

 

جمعه پنجرهای رو به فرداست

وقتی مجسمه ی مرمرین داوود یا نقاشیهای سقف نمازخانهی سیستین (کاری عظیم که حدود چهار سال طول کشــید و میکلآنژ در تمام مراحل اجرایش دستتنها بود) را میبینیم انگشت حسرت به دهان میگیریم و با خود می ِ گوییم که این کار ِ یک نابغه است؛ یعنی این کار از یک انسان معمولی دارای هوش متوسط برنمیآید؛ اما خود میکلآنژ انگار در پاسخ ماست که میگوید: اگر مردم میدانستند برای مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و شب ها جان کنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنری ام متعجب نمیشدند.

مهم این است که انسان اعتمادبه نفس داشته باشد.

زندگی یک مبارزهی دایمی است و پیشرفت تحصیلی هم از این اصل مستثنا نیست. ارزش و اهمیت زحمت و تالش فقط با زحمت و تالش به عمل میآید و نمایان میشود.

نویسنده : د‌اوود‌ اکبری

 

ما را در تلگرام دنبال کنید…

تلگرام کافه کنکور

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: