سختکوشــــی

r2oixzy

سخت کوشــــی راز موفقیت در زندگی

گاهی باید بــه دنیای آموزش، فراتر از مفاهیم آموزشــی و تحصیلی ســر بزنیم.

گاهی باید کمی بیشتر جســتوجو کنیــم.

یاد گرفتن، یک اتفاق ویژه اســت؛ اما اینکه عوامل مؤثر بر یادگیــری را نیز یاد بگیریم، یعنی گام برداشــتن در یــک راه بزرگتر و جذابتر که مقصدی جز بهتر ِ شــدن یادگیری ندارد.

شناختن این موارد کار را برای ترسیم هدف در هر فعالیتی ســادهتر می کند.

هدف واضح به انگیزه منتهی میشــود و انگیزه بهترین همراه ما در مسیر موفقیت است.

سخت  کوشــی روح واحد در جســم همه ی موفقیت هاست.

 اما چرا سختکوشــی تــا این اندازه مهم اســت؟ جادوی حیرت انگیز سختکوشی چیست؟

سختکوشی به دلیل تعهد و علاقه ای که به فعالیت در حال انجام به وجود می آورد عنصر حیاتی موفقیتهای ماســت.

بدون سختکوشی باید دنیای شیمی آلی را بدون کربن تصور کنیم.

سخت‌کوشی مهم اســت چون انگیزهی پیشــرفت را زنده نگه میدارد.

برای شــناختن سختکوشــی در اولین گزینه باید به آینده نگاه ِ کنیــم.

فعالیت متمرکز و مداوم سختکوشــانه همیشــه تصویر واضحی از رســیدن به هــدف را در ذهن ایجاد میکند.

اگر فقــط در زمان حال ســختکوش باشیم کافی است؟

پاســخ این سؤال را خود سختکوشی با انگیزهای که در همه ی زمان ها به شما میدهد خواهد داد.

سخت‌کوشی مهم است چون سختکوشی یعنی کیفیت بیشتر.

تفاوت فعالیت سختکوشانه و باانگیزه با فعالیت معمولی و بی هدف برای همه ی ما قابل درک اســت.

سختکوشــی در هر فعالیتی فرد را به فکر کــردن بیشتر وامــیدارد و در مرحله ی اجرا، راه هــای متنوع تری را به گزینه هــای پیش رو اضافه میکند که در کنار انگیزه ی درونی، فعالیت را مســتمر و بی وقفه به سمت دستاورد می برد.

وقتی برای هدفمان کمی بیشتر فکر میکنیم یعنی برنامه ریزی دقیقتری خواهیم داشت و وقتی برای همان هدف بیشتر از قبل فعالیت میکنیم یعنی دستاوردهای بیشتری خواهیم داشت.

وقتی با پیگیری بیشتر از قبل در حال دنبال کردن هدف باشیم، در هــر مرحله تحلیل بهتری از عملکرد ارائه میکنیم و باز در بخش اجرا، بر اســاس تحلیلهایی که حال بهتر از قبل شده اند، اجرای بهتری از برنامه ارائه میشــود.

این روند سختکوشــانه آنقدر ادامه مییابد تا به فراورده منتهی شود؛ اما فراموش نکنید که همه ی تحلیلها و فعالیتهای اجرایی شما بخشی از دستاوردهای افزوده هستند.

اگر تا به حال تفاوتهای فعالیت سختکوشانه و باانگیزه را با فعالیت معمولی و بی هدف تجربه نکردهاید همین الآن شــروع کنید.

الآن از هر زمان دیگری بهتر است.

 

ما را در تلگرام دنبال کنید…

تلگرام کافه کنکور

امتیاز شما از 1 تا 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: