تقویت حافظه

چرا دویدن قــدرت حافظه را تقویت میکند؟

محققان در بررسی آزمایشگاهی بــر روی موشها به مطالعهی چرایــی تأثیر دویدن بر ارتقای قدرت حافظه پرداختنــد.

آنها دریافتند دویدن باعث میشود پروتئینی در بدن تولید شود که رد آن را میتوان به طور مستقیم از ماهیچهها به مغز پیدا کرد و در نتیجهی آن، وضعیت حافظه بهبود مییابد.

بررســیها حاکی از آن اســت که پس از دویدن ســطح پروتئین کاتپسین B در خون موشها، میمونها و انســانها افزایش مییابد.

نویســندهی ارشــد این مطالعه گفت: در این بررســی به جای آنکه روی یک فاکتور شناختهشده تمرکز کنیم، پروتئینهایــی را ارزیابی کردیم که بافتهای ماهیچهای آنها را تولید میکنند و به مغز انتقال میدهند. در میان این پروتئینها کاتپسین B بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در این مطالعه محققان مشــاهده کردند موشهایی که طی چند هفته مدت زیادی از روز را فعالیت بدنی داشــتند، از ســطح باالتری از این پروتئین برخوردار بودند. عالوه بر این، زمانی که کاتپسین B به سلولهای مغز میرسد، تولید مولکولهای مرتبط با نسل سلولهای مغزی جدید را موجب میشود.

محققــان همچنین به مقایســهی وضعیت حافظــه ی موش های طبیعی و موش هایی که فاقد توانایی تولید پروتئین کاتپســین B بودند، در شرایط حرکت و ســکون پرداختند و مشخص شــد دویدن باعث میشود موشها در انجام تســتهای حافظه عملکرد بهتری از خود نشان دهند.

ما را در تلگرام دنبال کنید…

تلگرام کافه کنکور

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: