برنامه ریزی

در پیشرفت به روی شما باز است!

 

اگر خواهان موفقیت هســتید، بدانید که در پیشرفت به رویتان باز شــده اســت ولی قبل از عبور از آن، الزم اســت چند مورد را پشــت در جا بگذارید و بدون آنها حرکت در مســیر موفقیــت را آغاز کنید.

افکار منفی، ناکامیهای گذشته، روشهای ناموفق مطالعه، چندبرنامهای بودن و برنامهریزیهــای درهم و نامنظم را کنار بگذارید تا انگیزهی کافی برای شروعی هدفمند داشته باشید.

حرکت جدید شما از جایی شروع میشود که:

– باید از همان لحظــه ای که تصمیم جدی برای موفقیت میگیرید، تالشتان شروع شــود. یک ساعت و یک روز و یک هفتهی بعد دیر است. همین لحظه، مناسبترین زمان برای آغاز حرکت شماست.

– یادگیری مفهومی و تثبیت مطالب درســی اولویت مهم شــما در طول مســیر اســت. با توجه به تأثیر مثبت نمرههای نهایی، حل تمرین تشریحی برای هر مبحث، امری مهم و ضروری محسوب میشود.

– اول قواعد را یاد بگیریــد تا بهتر درس بخوانید. روشهــای مطالعهی موفق را کشــف کنید و پنج مرحلهی مطالعاتی ادراک، تثبیت، تســلط، ارزیابی و جمعبنــدی را به ترتیب و پلکانی اجرا کنید و هر کجا الزم بود، بازیابی کنید و سپس درس بخوانید.

– یکبرنامه ای باشید و قبل از حرکت، برنامهی راهبردی را بررســی کنید و پروژه های آن را با نیازهای آموزشیتان تطبیق دهید.

– در انتخاب منابع مطالعاتی با پشــتیبانتان مشورت کنید تا در طول مسیر، درگیر منابع پرحجم و کمبازده نباشید. – در هر سطح، عملکردتان را نسبت به خودتان بسنجید تا به مقایسه کردن خود با دیگران عادت نکنید.

– موفقیت های کوچک را کمارزش نپندارید و ناکامیها را بزرگنمایی نکنید و قبول کنید که پیمودن هیچ مســیری ســاده نیست و هر راهی، پستی و بلندی دارد و مسافر باید صبور و خستگیناپذیر باشد.

– هر آزمون را یک سطح از بازی در نظر بگیرید و سعی کنید در هر سطح، چند کلید موفقیت به دست آورید و نقاط قوت را بیابید.

– هیچ گاه خودتان را دســتکم نگیریــد و تا میتوانید تالش کنید؛ چون هیچ محدودیتی برای تالش و سختکوشی وجود ندارد.

– برای شــفاف کردن عملکردتان و زیاد و متعــادل درس خواندن، ساعت مطالعه ی درس ها را در دفتر برنامهریزی یادداشت کنید.

– از همین امروز، در تکمیل کتاب خودآموزی جدی باشــید و هیچ نکتهی مهمــی را از قلم نیندازید تا منبعی غنــی از نکتهها برای آزمون کنکور تهیه کنید.

– در هر آزمون، تکنیکهای مدیریت زمان را اجرا کنید و سؤاالت را برحسب یادگیریهای ناقص، شکدارها، فراموششدهها و مهمها تفکیک کنید و حل تستهای کنکور را اولویت اصلی مرحلهی تسلط قرار دهید.

– تا رسیدن به مقصد نهایی دست از تالش نکشید و باور کنید که خواســتن، توانستن اســت البته به شرط عمل کردن و سختکوش بودن. شک نکنید که موفقیت در کنکور برای شماســت و ارادهی قــوی و همت بلندتان را میطلبد.

ما را در تلگرام دنبال کنید…

تلگرام کافه کنکور

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: